Tiêu chuẩn IPC
Cung cấp dựa trên sự nhất quán,
Độ tin cậy và Chất lượng